Parabola je užitečným tvarem například pro přijímače satelitního signálu. Jak se nazývá bod, do kterého se tento signál v parabole soustředí?

Ano! Ne!

Paraboly

Přesto, že se náš exponát jmenuje parabola, jeho tvar představuje eliptický paraboloid. Parabola je dvojrozměrná křivka, která vznikne při řezu paraboloidu rovinou procházející ohniskem. Každý bod paraboly je vždy stejně daleko od ohniska paraboly, jako od řídící přímky. V běžném životě můžeme pozorovat parabolický tvar při hodu tělesa šikmo vzhůru. To samé platí i pro běžnou dráhu letu komerčních letadel.

Tvar paraboly můžeme využít například k příjmu satelitního vysílání nebo signálů z vesmíru. Skvělým příkladem jsou radioteleskopy. Ty slouží k příjmu a sběru dat z družic nebo vesmírných sond. Přijímají data v podobě elektromagnetických vln a často se nacházejí daleko od městských center, aby přijímaný signál nebyl rušený rozhlasovým nebo televizním vysíláním.