Kmity a vlnění jsou součástí fyziky, kterou bezesporu většina z nás vnímá jako velmi abstraktní a do značné míry nesrozumitelnou. Ačkoliv se většina z nás již někdy setkala s pojmy, jakými jsou například amplituda či rezonance, ne vždy přesně rozumíme tomu, co vlastně znamenají.

S kmitáním se setkáme na rozličných místech. Je pro něj charakteristické, že těleso se při pohybu neustále vrací do rovnovážné polohy a jedná se tedy o pohyb periodický. K takovému pohybu dochází například při pohybu kyvadlových hodin, pohupující se houpačky nebo při pravidelné srdeční činnosti.

S vlněním se v běžném životě setkáváme poměrně často. Můžeme ho pozorovat na vodní hladině, provaze či kytarové struně. K tomu, aby se vlnění mohlo šířit, je potřeba pružné prostředí, tedy takové, ve kterém se nacházejí částice (atomy či molekuly). S jedním typem mechanického vlnění se setkáváme doslova každý den. Vlněním se totiž šíří i zvuk.

Další druh vlnění, na které se zaměříme, je takové, které vlastníma očima vidět nemůžeme. Jedná se o elektromagnetické vlnění. To se šíří i v prostředí, ve kterém se nenachází žádné částice. Na takovém vlnění je založeno velké množství komunikačních zařízení, rádiových stanic nebo přijímačů satelitního signálu.

A jak můžeme tyto fyzikální jevy prakticky je využít? Právě od toho je tu naše série videí.