Vrcholy kmitu se nazývají amplituda. O jaký vrchol kmitu se jedná?

Ano! Ne!

Tlumené kyvadlo

Kmitání je jev, při kterém se přenáší energie z jedné částice na druhou. Jedná se o periodický děj, to znamená, že se neustále opakuje. Skvělým příkladem takového pohybu je kyvadlo. Pokud jakékoliv kyvadlo vychýlíme, vrací do rovnovážné polohy, kde má největší rychlost a následně pokračuje dál v pohybu, až dosáhne největší výchylky. Zde se zastaví a vrací se zpět.

Po delším pozorování zjišťujeme, že vrcholy kmitů se časem zmenšují, až nakonec po určité době zaniknou úplně. Podobně jako u jiných pohybů se zde projeví působení odporových sil. Abychom mohli mluvit o kmitání netlumeném, je nutné zdroji kmitů dodávat energii z vnějšího zdroje. Příkladem toho může být dětská houpačka.

Pokud chceme, aby se houpačka stále houpala, musíme průběžně působit silou ve směru houpání nebo pravidelně měnit polohu těžiště těla. Svou silou nahrazujeme ztrátu energie, kterou způsobují odporové síly. V takovémto případě mluvíme o kmitání nuceném.