Co způsobuje zmizení lodí a letadel v oblasti Bermudského trojúhelníku?

Ano! Ne!

Bubliny potápí loď

Již Kryštof Kolumbus se ve svém lodním deníku zmiňoval o nepříjemných zkušenostech s plavbou a počasím v této oblasti Atlantského oceánu. Bermudský trojúhelník, jehož rozloha činí přibližně 1 134 105, 5 km2 a rozprostírá se od Miami na Floridě po Portorické město San Juan až na Bermudy, zahrnuje i část Sargasového moře a protéká jím Golfský proud. Jde také o jednu z nejrušnějších oblastí námořní dopravy na světě, ale nepatří k nejbezpečnějším.

Oblast bermudského trojúhelníku je opředena mnoha záhadami a příběhy o nejednom zmizení lodí a letadel. Když se oprostíme od fantastických příběhů a hypotéz, dojdeme k závěru, že tyto nehody byly způsobeny buďto lidskou chybou či nepříznivým počasím (mlhy, rozbouřený oceán), nepříznivými proudy a bublinkami plynu stoupajícími z mořského dna, také rozmanitý povrch mořského dna (útesy). Přítomnost velkého množství hydrátu metanu, tedy tuhé, bílé látky, skládající se z krystalické vody a metanu, na mořském dně, je díky vysokému tlaku vody udržován v pevném stavu. Ale občas dojde k uvolnění hydrátu k hladině. Tlak okolní vody začne klesat, hustota vody je zředěnější, a tím se uvolní hydrát metanu. Začne se přeměňovat na plyn, takže ve chvíli, kdy dosáhne mořské hladiny, jde o obří bublinu plnou metanu o rozloze několika stovek metrů a o nižší hustotě než má okolní voda a vzduch. Pokud by nad takovým místem proplouvala loď, mohla by se potopit díky snížené hustotě vody. Stejně by dopadlo i menší letadlo letící oblastí zaplněné plynným metanem o nižší hustotě, než okolní vzduch. Letadlo by ztratilo snadněji výšku. Metan patří mezi nejjednodušší uhlovodík na Zemi, je pro člověka nedýchatelný. V případě, že by v této oblasti zaplněné metanem byl člověk, udusil by se jím.

V této oblasti s rozmanitým povrchem mořského dna dochází i ke vzniku vysokých vln, které by také mohly zničit především menší plavidla.

V České republice nemáme moře ani oceány. A tak se nemusíme bát oblasti s vyšším výskytem metanu uvolněného z mořského dna. Pokud se však vydáme na řeku s lodí, je třeba dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti jezů. Jezy byly vytvořeny kvůli zlepšení regulace říčního toku. V oblasti jezů je voda silně provzdušněna, a není možné v ní plavat nebo po ní bezpečně plout. Bohužel jsou jezy, ve kterých se tvoří takzvaný vodní válec. Tekoucí voda přepadá za příčnou překážkou a ztrácí rychlost toku, v důsledku této ztráty rychlosti se voda odráží ode dna tak, že část vody se vrací zpět k překážce a část vody proudí obvykle podél dna. Loď nebo člověk se zde zachytí a nemůže odplavat, protože je stále strháván proudem zpět.