V důsledku působení jaké síly dochází k vytváření vodního víru?

Ano! Ne!

Vír

Stejně jako to platí u proudění vzduchu, tak to platí i u proudění kapalin. Ve chvíli, kdy voda obíhá dokola kolem určité osy a rychlost tohoto obíhání roste s tím, jak se kapalné částice k této ose blíží. Vlivem odstředivé síly se rychlost hladiny vody zvyšuje, hladina vody poblíž vnitřní osy nabírá rychlost, a důsledkem se prohlubuje v nálevkovitý tvar, vznikne vír.

Francouzský matematik a fyzik Gaspard – Gustave de Coriolis objevil a popsal vliv setrvačné síly působící na každé těleso, které se volně pohybuje v rotující soustavě, a proto je tato síla nazývána Coriolisova síla. Tato síla taktéž ovlivňuje též pohyb oceánských a atmosférických proudů, tedy i vznik hurikánu, tornád, apod. Na severní polokouli se kolem tlakových výší (anticyklon) vzduch pohybuje po směru hodinových ručiček, okolo tlakových níží (cyklon) ve směru opačném. Stejně tak to platí i pro proudění vodních toků. Na severní polokouli rotují vodní proudy doprava, a na jižní polokouli jsou vodní proudy stáčeny doleva. Vlivem těchto sil řeky tekoucí na severní polokouli vymílají více pravé břehy, zatímco řeky tekoucí na polokouli jižní vymílají naopak levé břehy. Coriolisova síla má vliv na směr Golfského proudu, který se stáčí k pobřeží Evropy a ohřívá ji.

V České republice máme vodní vír, jménem Vír, ležící na řece Svratce, o průměru 390 metrů s výškou 76, 5 metrů. Nejsilnějšími víry světa jsou Saltstraumen dosahující rychlosti až 37 km/h a Malström v Norsku dosahující rychlosti až 28 km/h, o němž psal i Jules Verne ve své povídce 20 tisíc mil pod mořem. Na rozdíl od běžných vírů tento typ vzniká na otevřeném moři a je způsoben tím, že tudy protéká voda s různou výškou hladin a vytvoří se tak opačné proudy. V jejich blízkosti je velmi nebezpečné plout lodí.

Při vypouštění přehrad též dochází k vyrovnávání rozdílných výšek hladin vody, s ohledem na bezpečnost zvířat a lidí, jsou tato místa ohrazena, aby se předešlo jejich možným úrazům či újmám na životech.

Možná jste slyšeli, že vír vzniklý vypouštěním vody z vany je způsoben rotací Země a stáčí se tedy podle toho, na které polokouli se zrovna nacházíme. Aby vliv rotace Země, tedy Coriolisova síla, byl znatelný tak, aby se vůbec jejím vlivem nějaký vír vytvořil, musela by tato vana mít průměr alespoň deset metrů. Vír ve vaně je spíše vytvářen zbytkovou rotací vody a směr této rotace je zcela náhodný. Směr rotace víru určuje zřejmě rozvíření vody probíhající těsně před vytažením špuntu z vany.